Merking av kjemikalier

Alle farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes etter CLP/GHS-standarden og standarden BS5609 til utenlandsk transport. Etikettene må være resistente mot aggressive kjemikalier, tåle tøffe miljøer og være motstandsdyktig mot vær og vind. Fra og med 1. januar 2021 ble det også påkrevd en UFI-kode for blandinger som er klassifisert med fysiske eller helsemessige farer.

Kontakt oss »

CLP/GHS-standarden

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. CLP-forordningen bygger på FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS). GHS står for «Global Harmonisert System» og er standarden for klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter og blandinger. Systemet er utviklet av FN for å innføre felles vurderingskriterier og farekommunikasjon av kjemikalier over hele verden, for å redusere mulig risiko for menneskers og dyrs helse og miljø.

1. Produktnavn
2. Signalord
3. Faresetning
4. Piktogrammer
5. Leverandørnavn
6. Sikkerhetssetninger
7. UFI-kode

BS5609-Sertifisering

Bedrifter som fremstiller kjemikalier til utenlandsk transport, må overholde den britiske BS5609-standarden på sine etiketter. For at et etikettmateriale skal kunne oppnå denne sertifiseringen må det godkjennes av IMDG (International Maritime Dangerous Goods). Denne sertifiseringen er for at etikettene skal kunne tåle å bli utsatt for det maritime miljøet.

Hva innebærer BS5609 kravene for en sertifisering?

Når en etikett er BS5609-sertifisert er etikettmaterialet grundig testet. Dette innebærer blant annet en tre måneders eksponering for saltvann, og i tillegg skal de tåle å bli utsatt for både kunstig saltspray og solstråler. Trykkbildet og teksten på etiketten skal være lesbar og fortsatt ha kontraster etter testen. Når en etikett har fått BS5609-sertifiseringen betyr det at etiketten oppfyller alle kravene.

UFI-kode – gjelder fra og med 2021

Hva er en UFI-kode?
Fra og med 1. januar 2021 kreves det en ny kode for merking av visse produkter, en UFI-kode (Unik Formulerings Identifierare). Koden er på 16 tegn og er en unik identifiseringskode, som kommer til å være en obligatorisk del av merkingen fra og med 2025 på blandinger som er klassifisert med fysisk eller helsemessig fare.

Hvorfor trenger du en UFI-kode?
De nye reglene innebærer at selskaper som ønsker å selge blandinger som er klassifisert med fysiske eller helsemessige farger innen EØS, skal registrere sine blandinger før de kan selges på markedet. Basert på UFI-koden vil giftinformasjonssentraler rundt om i Europa kunne identifisere stoffer i en blanding og kunne gi medisinsk råd hvis en person har blitt utsatt for farlige kjemikalier.

Hvordan få frem din UFI-kode?
Du genererer en unik UFI-kode for den kjemiske blandingen din gjennom ECHAs UFI Generator.

Du kan lese mer om dette på Miljødirektoratet sine sider. Klikk her

Farepliktogram
Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepliktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Formen er en snudd kvadrat, med en rød tramme, med svart symbol på hvit bakgrunn.

Kontakta oss

Telefon
+47 4000 5275

Epost
ordre@ettiketto.no